Deterministic là gì?

Là một phương pháp định danh khách hàng mà các CDP vendor sử dụng. Phương pháp deterministic này hoạt động dựa trên những dòng dữ liệu khách hàng và từ đó tìm ra được dòng dữ liệu khách hàng đáng tin cậy nhất, dựa vào những dữ liệu được khách hàng cung cấp (mã khách hàng, email address, số điện thoại…) hoặc dựa vào những hành vi của khách hàng đã thu thập được (đăng nhập vào tài khoản…).

Như vậy đồng nghĩa với việc thu thập dữ liệu thứ nhất (first-party-data) càng nhiều thì sẽ càng giúp phương pháp deterministic này hoạt động hiệu quả và có độ chính xác cao.

Ví dụ:

  • Bạn lên website để tìm kiếm thông tin, thông thường bạn có được gắn cookie id là 1.
  • Sau đó vì cần mua hàng nên bạn đã đăng nhập với số điện thoại 0987654321 có mã khách hàng là 1 mà lúc trước bạn đã đăng ký.
  • Lúc này thông tin dòng dữ liệu về trình duyệt và khách hàng được làm dữ liệu cho phương pháp deterministic này định danh.
  • Tiếp theo, bạn có thể đăng nhập trên app với số điện thoại 0987654321, thì lúc này dòng dữ liệu về thiết bị cũng được làm dữ liệu cho việc định danh tiếp theo.

Có rất nhiều trường dữ liệu có thể sử dụng để định danh bằng phương pháp deterministic này chứ không đơn giản là chỉ số điện thoại nhưu ví dụ trên. Đối với các hệ thống đơn giản thì họ thường sử dụng 1 trường duy nhất và không đổi. Đối với hệ thống cao cấp (enterprise) thì sẽ sữ dụng nhiều trường để định danh.